ITE- inspeccions Tècniques dels Edificis
castellano
català

¿QUE ÉS LA ITE?

La ITE és el mitjà que regula l'Administració per verificar que els Propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.
Des de el 26 de febrer està vigent el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Habitatges (ITE) DOGC 11/26/2010, que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin complin aquesta antiguitat.

Aquest Decret preveu que l'informe de la 
ITE s'elabori seguint uns models normalitzats

Una 
ITE  tres passos:

1.- La inspecció visual dels elements comuns de l'edifici. Si en el transcurs d'aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc inminent per a les persones, es comunicarà inmediatament a la Propietat i a l'Ajuntament perquè s'adoptin les mesures urgents.

2.- La redacció de l'informe de la Inspecció Tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part dels tècnics. Segons les deficiències detectades pot ser necessaria la realització d'obres de reparació i el conseqüent certificat final d'obres.

3 .- El certificat d'aptitut emès per l'Administració

¿QUINS ELEMENTS S'HAN D'INSPECCIONAR?

Revisió de l'estat de l'edifici, incloent les zones comunitaries i accès a tots els habitatges:

- Façanes
- Estructura
- Patis Interiors
- Cobertes
- Xarxa de Sanejament
- Acabats verticals i horitzontals
- Instal·lacions d'electricitat, aigua, gas i elevadors
- Accesibilitat de l'edifici
- Deficiències existents i la seva qualificació


¿QUINS EDIFICIS HAN DE PASSAR LA ITE?

La inspecció és obligatòria en els següents cassos:

- Edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat.
- Si l'edifici o les viviendes de l'edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació
- Si ho determinen els programes o les ordenances locals, que podran contenir previsions més àmplies i exigents com per exemple, extendre la obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.

S'enten per edifici plurifamiliar aquell que contingui més d'una vivenda, sense perjudici de que pugui contenir altres usos.

Terminis màxims per passar la
ITE:

ANTIGUITAT DE L'EDIFICI

TERMINI MÀXIM PER PASSAR ITE

Anterior a 1930

Hasta 31.12.2012

Entre 1931 i 1950

Hasta 31.12.2013

Entre 1951 i 1960

Hasta 31.12.2014

Entre 1961 i 1970

Hasta 31.12.2025

A partir de 1971

Abans del 31 de desembre de l'any que compleix 45 anys

¿ QUI HA DE DEMANAR LA ITE?

Els encarregats de demanar una inspecció tècnica ITE són els Propietaris de l'edifici o comunitats de propietaris o els seus representants legals.

Els propietaris tenen el deure de conservar i rehabilitar els immobles per mantenir-los en condicions d'us efectiu i adequat. Així la propietat és l'encarregada de sol·licitar la inspecció i en cas necessari, encarregar les obres de reparació.

En cas d'edificis sotmesos a propietat horitzontal, la obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat. Quan hi hagi més d'una comunitat en un inmoble, es poden portar a terme una
ITE per cada comunitat.

¿QUE ÉS EL CERTIFICAT D'APTITUT?

És el document que certifica que l'edifici es troba en bones condicions per ser habitat.

Aquest document ho emet l'Administració comptent, generalment el Departament d'Habitatge, amb els informes generats.

Aquest Certificat d'Aptitut té una validessa de 10 anys, després dels quals s'haurà de renovar i tornar a començar el procès.


¿QUE ÉS UNA DEFICIÈNCIA MOLT GREU?

Es considera quan l'edifici o part del mateix posa en perill als seus ocupants

¿QUE ÉS UNA DEFICIÈNCIA GREU?

Es considera quan aquestes poden ser resoltes en un curt termini, existint un perill per als ocupants ( per exemple, despreniments en façanes i balcons, que puguin caure a la vía pública, perill d'incendis d'instal·lacions elèctriques obsoletas, etc...)

¿QUE ÉS UNA DEFICIÈNCIA LLEU?

Es consideren aquelles que són generalment petits desperfectes deguts al pas del temps o per no haver portat un manteniment adequat.

inspecciones tecnicas de los edificios
inspeccion tecnica de los edificios
zona privada de clients inspeccio tecnica d'edificis