ITE- inspeccions Tècniques dels Edificis
castellano
català

PROCÈS DE TRAMITACIÓ DE LA ITE

La propietat és la responsable d'encarregar la Inspecció Técnica d'Edificis (ITE). Ens pot realitzar l'encàrrec  a través del formulari de contacte o per vía telefònica.

1 .- LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI

És la inspecció visual dels elements comuns de l'edifici que fan els nostres tècnics i que donen lloc  a l'Informe de la Inspecció Tècnica

2 .- LA INSPECCIÓ TÈCNICA

Informe que emetran els  nostres tècnics sguint un model normalitzat que inclou:

- Identificació, descripció i fotografies de l'edifici
- Descripció de l'envolvent: façanes, mitgeres, patis i cobertes.
- Descripció de l'estructura vertical i horizontal i de l'escala
- Descripció de les instal·lacions comunitàries
- Deficiències detectades, la seva qualificació i termini màxim per subsanarles
- Qualificació de l'estat general de l'edifici.


3 .- RESULTAT DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI

La normativa contempla diferents resultats de la Inspecció Tècnica de l'Edifici en funció dels desperfectes detectats i en funció de l'estat de manteniment.QUALIFICACIÓ DE L'ESTAT GENERAL DE L'EDIFICI
Sense deficiències No se localitzen deficiències en la inspecció visual.
Es continuarà amb les feines habituals de manteniment
Amb deficiències lleus Deficiències produïdes per la manca de conservació.
Efectuar treballs de manteniment adequats per evitar el deteriorament
Amb deficiències greus Deficiències a subsanar en els treballs indicats.
Si comportan riscs per la seguretat de les persones, es necessari adoptar mesures urgents de seguretat, previes a l'execució de las obres.
amb deficiències molt greus Deficiències que per la seva importancia, afecten greument a la estabilitat de l'edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones.
Es necessari adoptar amb caràcter urgent les mesures de seguretat corresponents.

4 .- EL CERTIFICAT D'APTITUT

Amb l' informe tècnic redactat per INSITECAT, la administració emitirà el CERTIFICAT D'APTITUT

CERTIFICAT D'APTITUT
APTE L'estat general de l'edifici es qualifica com "sense deficiències" o amb "deficiències lleus" quan davant la existència de deficiències greus es presenti un "certificat emès per un tècnic competent" que acrediti que les deficiències estan correctament subsanades
NO APTE Quan l'estat general de l'edifici es quaifica com a "molt greu"

El CERTIFICAT D'APTITUT una caducitat de 10 anys, tenint que  renovar-lo seguint el mateix procediment i dins de l'any següent de la seva caducitat

 

inspecciones tecnicas de los edificios
inspeccion tecnica de los edificios
zona privada de clients inspeccio tecnica d'edificis