ITE- inspeccions Tècniques dels Edificis
castellano
català

¿QUINS EDIFICIS HAN DE PASSAR LA ITE?

La inspecció és obligatòria en els següents cassos:

- Edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat.
- Si l'edifici o les viviendes de l'edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació
- Si ho determinen els programes o les ordenances locals, que podran contenir previsions més àmplies i exigents com per exemple, extendre la obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.

S'enten per edifici plurifamiliar aquell que contingui més d'una vivenda, sense perjudici de que pugui contenir altres usos.

Terminis màxims per passar la
ITE:

ANTIGUITAT DE L'EDIFICI

TERMINI MÀXIM PER PASSAR ITE

Anterior a 1930

Hasta 31.12.2012

Entre 1931 i 1950

Hasta 31.12.2013

Entre 1951 i 1960

Hasta 31.12.2014

Entre 1961 i 1970

Hasta 31.12.2025

A partir de 1971

Abans del 31 de desembre de l'any que compleix 45 anys

inspecciones tecnicas de los edificios
inspeccion tecnica de los edificios
zona privada de clients inspeccio tecnica d'edificis